• Kurz je určený na spoznanie diel svetového i slovenskéhorealizmu, na získanie vedomostí a zručností v práci s textom.
  • Kurz je zameraný na získanie vedomostí zo svetového i slovenského romantizmu, na nadobudnutie zručností pri rozbore literárnych diel z rôznych hľadísk. Kurz ponúka rôzne spôsoby práce s informáciami - ich získavaním, spracovaním a využitím.